VISIARC News
CanvasConnect | Instructure

Exciting New Product for Canvas LMS from VISIARC ...

LTI & LMS

... on the road — meet us in Liverpool or Amsterdam.

We'll be exhibiting at the CanvasConnect events and with us we have new exciting stuff. We'll be showcasing and provide a sneak preview of a New Edtech Product to be launched in Q1 2024. In our booth, you will get a chance to be the first to see how instructional design will be elevated, empowering instructors with the very things they need to deliver instructional excellence, amplifying learners success.


Look forward to meet you there, in person!

Read more
Only available in Swedish
CanvasConnect | Instructure

Spännande ny produkt för Canvas LMS från VISIARC ...

... visas på resande fot. Möt oss i Liverpool eller Amsterdam.

Vi kommer att ställa ut på de båda CanvasConnect-eventen. Vi kommer bjuda på en förhandstitt på vår nya produkt inom utbildning som kommer lanseras första kvartalet 2024. I vår monter kan du se hur vi höjer nivån på vad man kan uppnå inom "instructional design", som kommer ge de som jobbar med lärplattformen Canvas helt nya möjligheter.


Ser fram emot att träffas!

Läs mer
Bubl. animated Logo

Clean air is fundamental to health. — WHO

We'd like to present our customer Bubl., a company on a very important mission.


The Challenge is a Health Problem — A Huge Global Issue

The evidence is clear. According to WHO, 99 % of children breathe harmful, polluted air every day that actually disrupts normal growth and causes brain and lung damages. Period. Full stop.


The Solution

The founder of Bubl., Conny Karlsson, a father, physician and inventor, set out to find a solution. He invented the product that is hitting the store shelves as we speak, the babybubl. The product is a an Air Purifier for strollers and prams. It purifies the air from harmful particles, allergens, viruses and bacteria, and offers app enabled monitoring. At the same time it works as climate data collection station. The Air Purifier is equipped not only with HEPA air purification filters but also sensors, collecting climate data at street level, where people actually dwell. The data is collected in the cloud and will help scientists and politicians to make more informed decisions and take action.The System

VISIARC has been working closely together with Conny and his team from the earliest conceptual stages to product launch, designing and developing the underpinning software system behind the product, from low-level firmware, Bluetooth communication via SDK and app development to backend data collection in the cloud. It's been a very exciting project and it always feels good to work on things that will make a difference. And Bubl. will.


The Planet & Alliances

Clean air is fundamental to health, as stated by the WHO. The Air Purifier helps, when people need it most, when they're babies and extra vulnerable to air pollutants. We're so pleased and proud to have been working with Bubl. and now seeing the product on sale.


To really make a difference Bubl. need to create alliances and build a partner network, in order to make sure as many babies as possible, get as little harmful exposure as possible — and at the same time collect climate data. Bubl. has a first partner, Thule, a pioneer with a solid reputation for its innovative and high-quality products. Thule is just about to start delivering a stroller with Bubl.'s Air Purifier integrated in their Thule Shine Air Purifier Canopy product, available for purchase in Thule's Swedish web shop.


More. To Bubl.

Read more
Only available in Swedish
Bubl. animated Logo

Ren luft är fundamentalt för god hälsa. — WHO

Vi presenterar vår kund Bubl., ett företag med ett viktigt uppdrag.


Utmaningen är ett stort globalt hälsoproblem

Sanningen är skrämmande och tydlig. Enligt WHO andas 99 % av världens barn skadlig och förorenad luft varje dag, något som hindrar normal växt och orsakar skador på hjärna och lungor. Punkt.


Lösningen

Grundaren till Bubl., Conny Karlsson, far, läkare och uppfinnare, bestämde sig för att ta fram en lösning. Conny uppfann en produkt som ställs upp i butikshyllorna just nu, babybubl. Produkten är en luftrenare för barnvagnar. Produkten renar effektivt luften från skadliga partiklar, allergener, virus och bakterier, samt erbjuder en app för monitorering. Samtidigt fungerar den som en klimatstation som samlar in klimatdata. Luftrenaren är inte enbart utrustad med HEPA-luftfilter utan också sensorer som samlar in klimatdata på gatunivå, alltså precis just där som människor befinner sig. Klimatdata samlas in i molnet och hjälper forskare och politiker att fatta mer informerade beslut och att agera.

Systemet

VISIARC har jobbat tajt tillsammans med Conny och hans team från de tidigaste konceptuella faserna till produktlansering, designat och utvecklat den bakomliggande programvaran för systemet, alltifrån lågnivå firmware, Bluetooth-kommunikation, via SDK och app till backend och som infrastruktur för insamling av klimatdata i molnet. Det är ett väldigt spännande projekt och det känns bra att arbeta med saker som kommer göra skillnad. Och det kommer Bubl. att göra.


Planeten och allianser

Ren luft är fundamentalt för god hälsa, precis som WHO säger. Bubl.:s luftrenare hjälper när människor behöver det som allra mest, det vill säga när de är bäbisar och är extra känsliga för föroreningar. Vi är tacksamma och stolta över att få jobba med Bubl. och att nu få se produkten ta sig ut på marknaden.


För att göra skillnad måste Bubl. bygga allianser och partnerskap för att nå ut, för att kunna hjälpa så många bäbisar som möjligt att exponeras så lite som möjligt för skadliga föroreningar — och samtidigt samla in klimatdata. Bubl. har en första partner, Thule, en pionjär med gott rykte för sina innovationer och kvalitetsprodukter. Thule ska precis börja leverera en barnvagn med Bubl.:s luftrenare inbyggd i sin produkt, Thule Shine Air Purifier Canopy, som finns tillgänglig att köpa i Thules svenska webbshop.


Mer. Till Bubl.

Läs mer
Switch on Safecypher Dynamic CVV2 in your banking app

Safecypher to End Online Credit Card Fraud

Problem Solved — Virtually with a Dynamic and Changing Code

The Challenge

Ever since the dawn of online shopping, it's been plagued with online fraud, a major issue for credit card issuers and a nuisance for consumers. This problem has been addressed by Safecypher, bringing an ingenious solution to the market.


The Solution

On the back of your card there is a secret so called 3-digit CVV code. What if this would change dynamically every 60 seconds? This would render any stolen card transaction data stored or in transit useless, preventing online fraud. Safecypher now has this solution ready, a solution for secure online payments globally, and it even works offline.


At VISIARC, we're so proud ta have been working closely with Safecypher to bring this game-changing product to the market. Our part has been creating the front-end apps and SDKs as well as ensuring the communication is secure and the API is robust. We've so much enjoyed working with the professional Safecypher team bringing the requirements meeting the highest security and standards.


Taking about the highest security standards, the Safecypher technology has passed the process of review by Qualified Security Assessor (QSA), and the assessor's remark is:


“A disruptive world-class, novel anti-fraud innovation”


The Future

Changes in the banking sector has it's own pacing, and going to market with a novel product will just as well. This disruption will be happening gradually. We'll make sure to update this blog post down the road.


More. To Safecypher.


Read more
Only available in Swedish
Switch on Safecypher Dynamic CVV2 in your banking app

Safecypher sätter stopp för bedrägerier online

Problemet kreditkortsbedrägerier online, nu löst med en dynamiskt föränderlig kod

Utmaningen

Ända sedan ehandelns födelse har kortbedrägerier varit ett problem. Det är en stor och kostsam historia för kortutgivarna och väldigt jobbigt för kunder som råkar ut för kreditkortsbedrägerier. Det här problemet adresseras av Safecypher, som lanserar en genial lösning.


Lösningen

På baksidan av kreditkortet hittar du den 3-siffriga CVV-koden. Tänk om den här förändrade sig var 60:e sekund i stället att vara statisk? Det skulle innebära att stulna kreditkortsuppgifter under en Internet-transaktion blir värdelösa för bedragaren, och effektiv förhindrar framtida bedrägerier. Safecypher har den här lösningen redo, en global lösning för säkra kortbetalningar online, och som även fungerar offline.


Vi på VISIARC är stolta över att under en längre tid i nära samarbetet med Safecypher för att ta den här banbrytande produkten till marknaden. Vår del har varit att bygga all front-endkod, både app och SDK:er, samt se till att säkra all kommunikation och designa och se till at API:erna är robusta. Det har varit både kul och spännande at jobba med Safecypher-teamet, i ett sammanhang där högsta graden av säkerhet är en del av kravställningen.


På tal om högsta säkerhetskrav så har Safecyphers teknik klarat granskningsprocessen (QSA) som banksystem behöver genomgå, där den oberoende granskarens uttalade sig följande om produkten:


“A disruptive world-class, novel anti-fraud innovation”


Framtiden

Förändringar inom banksektorn går i sin egen takt, och detsamma gäller lanseringen av en nydanande bankprodukter. Förändringen, om än drastisk, kommer den att ske gradvis. Vi kommer att se till att uppdatera den här bloggposten i takt med att produkten vinner mark.


Mer. Till Safecypher.


Läs mer
Only available in Swedish
20 year animation

VISIARC 20 år i Tech-branschen

VISIARC firar

— 20 år i Tech-branchen

VISIARC grundades 2002 som ett visionärt Tech-bolag. Vi känner stolthet. Det är lyxigt att ha fått jobba med så många underbara kunder genom åren och i angelägna och viktiga projekt. 20 år på framkant av teknikutvecklingen — vi kände att det var dags att stanna upp och inventera. Vad har vi gjort och vad erbjuder egentligen våra kunder. Resultatet ledde till en uppdaterad tjänstesida som visar på en bredd och en härlig samling spetskompetenser som vi tillsammans besitter och kan erbjuda.


Läs mer
20 year animation

VISIARC 20 Years in Tech

VISIARC Celebrates

— 20 Years in the Tech Industry

VISIARC was founded in 2002 as a visionary Tech company. We feel proud. It's a luxury to have been working with so many wonderful customers in important and relevant projects over the years. 20 years at the forefront of technological development - we felt it was time to pause and look back. What have we done? and what services are we really offering? We made an inventory. The result led to an updated service page that shows a breadth and a wonderful collection of areas of expertise where we can help our customers.

Read more
Only available in Swedish
Duudle AI logo

Duudle AI — Kul ritspel

— AI:n som gissar vad du ritar

VISIARC har släppt spelappen Duudle AI för den ritsugne. Duudle AI är ett ritspel där en AI gissar vad du ritar, samtidigt som du ritar. Duudle AI har två spellägen, spelläge som går på tid och ritläge där du kan rita vad som helst utan tidsbegränsning. I ritläget kan du experimentera och lära känna en AI, och bättre förstå hur den "tänker".

Duudle AI finns att ladda ner från både iTunes App Store (för iPhone & iPad) och Google Play (för Android). Spelet är helt gratis och har inga annonser.Hur Duudle AI blev till: – Vi hade kul

Vi på VISIARC använder AI som en naturlig del i allt fler produkter och projekt. Många typer av AI har vi testat att träna och än fler typer har vi nyttjat genom åren, och inte minst AI inom Computer Vision. Vi hade för många år sedan global hit med vårt prisvinnande spel Duudle, ett rita-gissa spel. Detta spelet genererade ett väldigt intressant unikt dataset av hundratusentals teckningar skapade av spelare som vi satte en AI att träna på. När vi sedan experimenterade och lekte med AI-modellen (Deep Convolutional Neural Network) hade vi väldigt kul. Vi kände att dels var det bara kul och fascinerande hur snabbt vår AI kunde gissa rätt, men också hur extremt intressant det blev när den började gissa lite fel samtidigt som det var lite frustrerande. Det intressanta var att det blev så uppenbart och roligt att utforska hur vår AI kände igen vad vi ritade. Vi kände att vi började få en förståelse hur den "tänker". Vi kände att det här måste vi dela med oss av, och låta alla andra ha lika kul som vi.


– Nu är det din tur


Nu är Duudle AI släppt. Ha skoj och testa att anta gärna våra utmaningar. Utmaningarna finns beskrivna i appbeskrivningen i din appbutik där du kan ladda ned appen.

Hur snabbt kan du få AI:n att gissa rätt?

Challenge

VISIARC utmanar dig med tre utmaningar att klara i Duudle AI, med stegrande svårighetsgrad. Läs mer om utmaningarna på Duudle AI produktsida. Utmaningarna finna också beskrivna i respektive appbeskrivningen i din appbutik.

Läs mer
Duudle AI logo

Duudle AI — Fun Drawing Game

— The AI that guesses what you draw

VISIARC has released the mobile game Duudle AI. The game is a drawing game where an AI guesses what you are drawing, simultaneously as you draw. Duudle AI has two modes, a game mode that is fast-paced with a timer, and a more relaxed draw mode where you can draw anything without any time constraints. In the draw mode you can experiment and get to know an AI, and get an insight how an AI "thinks".

Duudle AI is avalible on the the iTunes App Store (for iPhone & iPad) and on Google Play (for Android). Duudle AI is free and has no ads.

How Duudle AI Came About: — We had so much fun


At VISIARC we use AI as a natural part in an ever increasing share of our products, services and projects. We have trained and used many types of AI throughout the years, not the least in the field of Computer Vision. Many years ago we had a global hit with our award-winning game Duudle, a draw-guess skill based game. This game generated a very unique and interesting data set of drawings created by the players, a data set that used for training the Duudle AI. When we experimented and played with the AI model (a Deep Convolutional Neural Network) we had som much fun and laughters. We felt it wasn't just fun and fascinating how fast the AI could guess the correct word, but also how very interesting it became when it started to guess incorrectly, and at the same time hilariously frustrating. It was educating and fun to explore how our AI recognised what we were drawing. We just felt that we need to share this and let everyone be able to have just as fun as we had.


— Now it's your turn


Duudle AI is now available. Have fun and try to take on our challenges. The challenges can be found in the app description in your app store.

How fast can you get the AI to guess what you're drawing?

Challenge

VISIARC challenges you with three Duddle AI challenges to take on. Read more about the challenges on the Duudle AI product page. The challenges are also available in the app description in your app store.

Read more
Only available in Swedish
Solklart weather app, UI animation

Solklart uppdaterad

Snabbare, rappare och med nya funktioner

Solklart, väderapp: Vår interaktiva presentation och visualisering av vädret är alltid aktuell där den senaste prognosen hämtas rån SMHI. Genom att dra fingret över skärmen på mobilen kontrollerar du själv tiden och kan uppleva vädret se vädret skifta över tiden. Du väljer om du vill se moln & regn, vind och temperatur.

Nyheter i nya versionen

Utifrån den feedback vi fått in har vi förbättrat Solklart. Största nyheterna:

 • PRESTANDA: Snabbare uppstart och appen än mer rapp och responsiv
 • ZOOM: Nyp med två fingrar för att zooma in eller ut. (Begränsad zoomning av kartan)
 • UPPLEVD TEMPERATUR: Både verklig och upplevd temperatur
 • ÅSKA: Sannolikhet för blitxnedslag tillagt
 • SNÖ: Sannolikhet att nederbörd är snö och inte regn
 • BAROMETER: Lufttryck tillagt


Mer information om Solklart finns på produktsidan.

Läs mer
Only available in Swedish
LitterQuitter map

Norrköping har städats

Se när och var på vår interaktiva kartor

VISIARC känner oss väldigt stolta över att ha kunnat bidra till eventet Städa Norrköping genom att erbjuda tekniska verktyg för att samla in data för var och när Norrköping städats: Vi kan nu visa resultatet och visualisera det på våra två interaktiva kartor — Gröna kartan LitterQuitter. I rekordfart, på drygt tre veckor designade, utvecklade och lyckades vi få två olika appar (iPhone och Android) publicerade, en i respektive appbutik, som var redo att användas de 7 dagarna Norrköping städades i år, #städanorrköping.

Deltagarna som städade Norrköping loggade framgångsrikt och vi kan måla kartan grön. Tack alla som deltog och städade. Extra tack till er som hjälpte till med att inte bara samla skräp utan även samla in anonym data så vi nu kan visa hur grönt Norrköping blivit. Appen LitterQuitter samlade in data när Norrköping städades och resultatet finns nu tillgängligt att spela upp och utforska på på vår Gröna karta. Givetvis vore det hela omöjligt utan samtliga andra aktörer som varit med och stött projektet och bidragit. Tack!

Eventet i siffror

Under eventet #städanorrköping samlade de städande deltagarna in data framgångsrikt med appen LitterQuitter.

 • 7 dagar varade eventet Städa Norrköping, från måndagen 13:e till söndagen 19:e september 2021.
 • 43 lag städade lika många städområden, i vilka Norrköping delats upp i.
 • 229 deltagare laddade ned och använde appen för att logga sin skräpplockning. Av dessa använde 78 % en iPhone och 22 % använde mobil med Android.
 • 1 353 855 sekunder, det vill säga 376 timmar städandes och loggades det totalt under veckan.
 • "231 207" datapunkter kunde knytas till städningen av Norrköping och finns att spela upp och utforska nedan i de två webbapparna..

Interaktiva kartor

Under eventet Städa Norrköping erbjöds alla deltagare som städades att använda appenLitterQuitter för att logga sin skräpplockning. Den anonyma data som samlades in under eventet och finns nu visualiserad på vår interaktiva karta, på vår projektsida för LitterQuitter. Där kan du kan spela upp, utforska och interagera med städningen. VISIARC tog inte bara fram två appar för datainsamlingen av GPS-logg, utan även två interaktiva webbappar som möjliggör att man kan djupdyka i städinstatsen.

Spelare

I den interaktiva Spelaren kan du spela upp hur Norrköping blev grönare. Du kan också zooma in och på gatunivå se hur de som loggade har städat.

Utforskare

I den interaktiva Utforskaren kan du också se precis hur många som städade varje dag och även se hur lång tid de totalt städat. Med hjälp av reglagen kan du isolera olika tidssteg samtidigt som du kan zooma in och ut.


PS. Mer utförlig information om projektet finns också på projektsidan som ger dig insyn i utmaningarna, resultat, framtidsutblick och kopplingar till Agenda 2030. Till Gröna Kartan och projektsidan för LitterQuitter.

Läs mer
Only available in Swedish
Mjärdevistafetten 2021

VISIARC stolta på femteplats

i 2021 års Mjärdevistafett

VISIARC deltog med ett lag i årets upplaga av Mjärdevistafetten. Vi känner oss väldigt stolta och lite överraskade av den goda placeringen, en femte plats (herrar). Team VISIARC 2021 på bild. Nöjda med sin insats! Det ska de också vara.

PS. VISIARC vann stafetten år 2010 och knep en andraplats året efter 2011.

Nu laddar vi om inför 2022!

Läs mer